Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII


organizowanych przez Medycyna Estetyczna NEWYOU w Ostrowie Wielkopolskim


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach z medycyny estetycznej organizowanych przez Zespół Medycyny Estetycznej NEWYOU, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 4.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2013r do odwołania.

§ 2 Definicje

 1. Szkolenie z medycyny estetycznej – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba posiadająca dylom ukończenia studiów lekarskich lub lekarsko-dentystycznych.
 2. Szkolenie z kosmetologii- szkolenie, na które może się zapisać osoba posiadająca dyplom komsetyczki, kosmetologa, lub będąca w trakcie nauki zawodu kosmetyczki lub kosmetologa.
 3. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
 4. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
 5. Organizator – Zespół Medycyny Estetycznej NEWYOU, z siedzibą:
  63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 4, NIP 622 252 32 56
  REGON 365025276
 6. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 7. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”.
 8. Potwierdzenie – wiadomość email lub poprzez kontakt telefoniczny, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
 9. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 10. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” - do pobrania ze strony www.newyouostrow.pl

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Zespół Medycyny Estetycznej NEWYOU  przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
  - Terminarza i cennika szkoleń – publikowanego na stronie internetowej firmy: www.newyouostrowpl
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego, podpisanego skanu zgłoszenia na adres mail: gabinet@newyouostrow.pl lub przesłanie go pocztą na adres placówki.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”, organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na poczet uczestnictwa w kursie.
 5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

§ 4 Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie jest ustalana indywidualnie.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 3. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” zobowiązane są do wniesienia min. 50% wartości opłaty za szkolenie, po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Pozostała część opłaty musi zostać wniesiona na konto Organizatora lub uiszczona gotówką w dniu szkolenia.    Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto „NEWYOU.” prowadzone w:
  Millenium Bank: nr rachunku: 48 1160 2202 0000 0000 4513 3167
 5. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę firmy lub nazwisko i imię
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu. Szkolenia od 01.01.2011r są objęte podstawową, 23% stawką VAT.
 7. Na życzenie uczestnika kursu, Zespół Medycyny Estetycznej NEWYOU wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 4 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, w przypadku gdy nie zostanie spełniona wymagana minimalna ilość uczestników.
 2. Wymagana minimalna ilość uczestników w szkoleniach grupowych z medycyny estetycznej wynosi 4. Przy szkoleniach z kosmetologii: 2.
  Szkolenie indywidualne tylko 1 osoba..
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie.
  Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 4. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie  wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za kurs tj.:
  - Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
  - Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
 5. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
  - Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
  - Do 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 50% ceny szkolenia.
  - Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
 3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 4. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.


§ 7 Rabaty

 1. Aktualne ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.newyouostrow.pl w „Terminarzu i cenniku szkoleń otwartych”.
 2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.
 3. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.
 4. W przypadku, gdy w danej edycji kursu lista uczestników została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji kursu.
 5. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.newyouostrow.pl

§ 8 Opcje dodatkowe

 1. Każdy uczestnik, w ramach ceny kursu, otrzymuje certyfikat w języku polskim i na życzenie w języku angielskim wystawiony przez Organizatora.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Medycyna Estetyczna NEWYOU z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 4
 2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
 4.  Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gabinet Medycyny Estetycznej
dr Małgorzata Anna Krukowska


"MEDYK" Gabinety Lekarskie
ul. Sienkiewicza 4
63-400 Ostrów Wlkp.
wjazd od ul. Towarowej (przy Hotelu Royal)
Telefon:
+48 570 629 766